❤️ Czerwcowa promocja: 🐾 Drugi produkt -15%, trzeci produkt -25%
0
Twój koszyk

Regulamin kodów rabatowych i promocji

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem Promocji jest Anna Biesiaga Malier Studio NIP: 896-16-20-564, z siedzibą w Ozorzycach (55-010) przy ul. Czereśniowej 28.
1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w pkt. 6 niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
1.3. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.malier.pl

2.DEFINICJE:

2.1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
2.1.1. KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, którą nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności sklepu internetowego. Na potrzeby regulaminu Klientem jest również Konsument (w przypadku braku odmiennych postanowień regulaminu).
2.1.2. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – Sprzedawca – Anna Biesiaga Malier Studio NIP: 896-16-20-564, z siedzibą w Ozorzycach, (55-010) przy ul. Czereśniowej 28. Telefon kontaktowy: + 48 533-200-141. Adres skrzynki e-mailowej: hello@malier.pl. Numer rachunku bankowego: 60 1050 1575 1000 0097 7266 3887
2.1.3. PRODUKT – przedmiot znajdujący się w ofercie Sprzedawcy, który dostępny jest na stronie internetowej www.malier.pl.
2.1.4. PROMOCJA – Promocja dla Klientów organizowana przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2.1.5. RABAT – kwotowy lub procentowy rabat na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym udzielany na podstawie kodu rabatowego.
2.1.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Promocji
2.1.7. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.MALIER.pl, w którym organizowana jest Promocja.

3.WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI:

3.1. Uczestnikiem Promocji może być Klient. Udział w Promocji jest dobrowolny.
3.2. Klient może przystąpić do Promocji poprzez: dodanie do koszyka Produktów spełniających warunki działania danego kodu rabatowego (szczegółowe informacje dotyczące minimalnej wysokości zamówienia uprawniającej do skorzystania z danego kodu rabatowego są zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego) oraz wpisanie właściwego kodu rabatowego w odpowiednim polu w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia.
3.3.Klient uczestniczący w Promocji obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klientowi zabrania się korzystania z Promocji w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa.

4.WARUNKI PROMOCJI – KODÓW RABATOWYCH:

4.1. Możliwość skorzystania z danej Promocji jest określana każdorazowo dla danego kodu rabatowego łącznie z czasem obowiązywania danej Promocji. Szczegóły dotyczące danego kodu rabatowego są wskazywane Klientom na stronie Sklepu Internetowego.
4.2. Warunki i szczegółowe zasady uzyskania Rabatu są określane indywidualnie w zależności od danego kodu rabatowego. Rabat w szczególności może przybrać postać obniżenia kwoty zamówienia lub przyznania procentowej zniżki na Produkty objęte daną Promocją.
4.3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę ani inny ekwiwalent pieniężny, a jedynie uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego Rabatu. Kody rabatowe możliwe są do wykorzystania na stronie Sklepu Internetowego.
4.4. W ramach jednego zamówienia użyty może być wyłącznie jeden kod rabatowy.
4.5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży, dla której zastosowany został Rabat, Klientowi nie przysługuje zwrot wykorzystanego Rabatu ani jego równowartości.
4.6. Jeżeli w rezultacie odstąpienia przez Klienta od części umowy sprzedaży, cena wszystkich Produktów objętych umową sprzedaży spadnie poniżej minimalnej kwoty umożliwiającej skorzystanie z Rabatu, zastosowany Rabat wygasa, a Klient obowiązany jest do pokrycia różnicy między zapłaconą ceną promocyjną a ceną standardową należną z tytułu umowy sprzedaży. Pokrycie różnicy może nastąpić w drodze potrącenia należności przez Organizatora z kwotą zwracaną Klientowi na skutek odstąpienia od umowy sprzedaży.
4.7. Jeżeli warunki danego kodu rabatowego nie stanowią inaczej – Rabat naliczany jest od aktualnie widocznej na stronie Sklepu Internetowego ceny danego Produktu, z wyłączeniem kosztów dostawy oraz innych dodatkowych opłat niestanowiących ceny Produktu. .
4.8. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami oraz indywidualnie przyznawanymi rabatami w Sklepie Internetowym lub Sklepie Stacjonarnym, chyba że warunki odrębnej promocji stanowią inaczej.

5.WARUNKI REZYGNACJI Z PROMOCJI:

5.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z użycia kodu rabatowego w szczególności poprzez usunięcie wcześniej wpisanego kodu lub zaprzestanie składania zamówienia w Sklepie Internetowym, czy też przez rezygnację z zakupu w Sklepie Stacjonarnym.

6.DANE OSOBOWE:

6.1. Mając na uwadze powyższe oraz obowiązujące przepisy prawa, działając na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119/1) – zw. dalej – RODO – uprzejmie informujemy, że:
a) administratorem Państwa danych osobowych jest właściciel witryny www.malier.pl, która jest prowadzona przez Anna Biesiaga Malier Studio NIP: 896-16-20-564, z siedzibą w Ozorzycach (55-010) przy ul. Czereśniowej 28; b) kontakt do administratora danych osobowych:
6.2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
d) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym w szczególności biura księgowe, kancelarie prawne, podwykonawcy, podmioty świadczące obsługę faktur, podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi płatnicze, hostingowe; e) Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa i nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
f) posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu skorzystania z uprawnień należy przesłać stosowną wiadomość na adres: hello@malier.pl;
g) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy RODO

7. SZCZEGÓŁY DOT. KODÓW RABATOWYCH

7.1. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Kod kuponu” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.
7.2. Skorzystanie z Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.
7.3. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 8.3. polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego.
7.4. Kod rabatowy nie sumuje się z innymi rabatami. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważność.

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

9. PROMOCJA CZERWCOWA

8.1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie w okresie obowiązywania Promocji, zakupu w Sklepie INTERNETOWYM
8.2. Aby skorzystać z promocji, wystarczy umieścić w koszyku co najmniej dwa wybrane produkty, rabat nalicza się automatycznie.
8.3. Uczestnik Promocji kupując wymaganą w ramach Promocji ilość Produktów, w ramach jednej transakcji otrzymuje Rabat w wysokości ustalonej
według założeń:
a. Przy zakupie 2 (dwóch) Produktów – Rabat 15% naliczony od ceny tańszego z nich;
b. Przy zakupie3 (trzech) Produktów –Rabat 25% naliczony odceny najtańszego z nich;
8.4. Promocja “Czerwcowa” wygasa 30.06.2024 roku.